Presliophytum

Presliophytum heucheraefolium
Presliophytum heucheraefolium
Presliophytum heucheraefolium
Presliophytum arequipensis
Presliophytum arequipensis
Presliophytum arequipensis
Presliophytum incanum
Presliophytum incanum
Presliophytum incanum
Presliophytum incanum